U wordt doorverwezen naar Sportief Zwolle

Over Sportief Zwolle

Privacy & Cookiebeleid
Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 12 maart 2010.

Stichting Sportief Zwolle (hierna aangeduid als Sportief Zwolle) is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van haar websites van groot belang is voor haar activiteiten. Sportief Zwolle exploiteert onder andere sportiefzwolle.nl.

De informatie die Sportief Zwolle over jou verwerkt (aangeduid als persoonsgegevens) wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Sportief Zwolle houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Sportief Zwolle. Via privacy@sportiefzwolle.nl kun je altijd contact opnemen met Sportief Zwolle.

Sportief Zwolle heeft het verwerken van persoonsgegevens niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht!

Persoonsgegevens
Uitgangspunt van Sportief Zwolle is dat het verstrekken van persoonsgegevens aan Sportief Zwolle niet verplicht is. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Om gebruik te kunnen maken van een aantal Sportief Zwolle-diensten is het invoeren van persoonsgegevens niet noodzakelijk, voor het gebruik van andere diensten is wel nodig dat je persoonsgegevens invoert. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens verplicht zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

Soorten gegevens en verwerking
Sportief Zwolle kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, sekse en e-mailadres, maar ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van één van de websites van Sportief Zwolle. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Sportief Zwolle bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat Sportief Zwolle jouw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop je van de diensten van Sportief Zwolle gebruik maakt. Ook worden financiële gegevens verwerkt als je producten op een van de websites bestelt of je abonneert op bepaalde betaalde diensten, voorzover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. Sportief Zwolle legt automatisch bepaalde gegevens vast, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek.

Sportief Zwolle kan persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met haar partners en contentleveranciers en tevens combineren met jouw persoonsgegevens die worden verwerkt door diezelfde partijen. Dit doet Sportief Zwolle om je beter van dienst te kunnen zijn en de inhoud van de websites nog beter op je interesses af te stemmen. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens met groepsmaatschappijen, meld dit via privacy@sportiefzwolle.nl.

Sportief Zwolle verzamelt en verwerkt via de door haar geëxploiteerde websites persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
  2. om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op onze websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
  3. als het gaat om een betaalde dienst, om te factureren. Financiële gegevens worden nooit op een website gepubliceerd door Sportief Zwolle, en ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst;
  4. om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan Sportief Zwolle op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan Sportief Zwolle een profiel van je opstellen;
  5. om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
  6. om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
  7. om te voldoen aan de op Sportief Zwolle rustende wet- en regelgeving.

Sportief Zwolle bewaart je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden. Daarna kunnen je persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.

Delen en bekendmaking
Sportief Zwolle kan persoonsgegevens die door haar worden verwerkt, uitwisselen met haar partners en contentleveranciers en tevens combineren met jouw persoonsgegevens die worden verwerkt door diezelfde partijen. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van jouw persoonsgegevens met groepsmaatschappijen, meld dit via privacy@sportiefzwolle.nl.

Je adresgegevens kunnen voorts voor het per post toezenden van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden. Uitsluitend indien jij Sportief Zwolle daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, kan Sportief Zwolle je elektronische gegevens verstrekken aan derden voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten. Indien je geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, kun je je gegevens laten blokkeren. Ook kan je een verleende toestemming voor het gebruik van je elektronische gegevens weer intrekken. In beide gevallen kun je een e-mail sturen aan privacy@sportiefzwolle.nl.

Sportief Zwolle kan in speciale gevallen, ongeacht je toestemming daarvoor persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Sportief Zwolle te garanderen. Tevens zal Sportief Zwolle persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van Sportief Zwolle aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) je persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.

Sportief Zwolle kan bepaalde geaggregeerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd.

Beveiliging
Sportief Zwolle handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Inzage, wijziging en verwijdering
Sportief Zwolle wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met jouw persoonsgegevens omgaat. Dit privacy- en cookiebeleid wil daar een bijdrage aan leveren. Als je echter vragen hebt over de manier waarop SMM met je persoonsgegevens omgaat, kun je altijd een bericht sturen aan privacy@sportiefzwolle.nl.

Je kunt ook een bericht aan bovenstaand adres sturen als je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, als je gegevens wil wijzigen of wil laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving. Ook kun je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het verstrekken van jouw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden of het gebruik van jouw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. Indien Sportief Zwolle niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Sportief Zwolle je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. Sportief Zwolle schort de uitvoering van je verzoek op totdat je Sportief Zwolle de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Sportief Zwolle stuurt je na uitvoering van je verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zal Sportief Zwolle het gebruik van jouw gegevens voor de doeleinden waartegen jouw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of verbeteren, tenzij en voorzover de wet Sportief Zwolle verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Ook geven de websites van Sportief Zwolle je het recht om je eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kun je je persoonsgegevens die jij zelf op zo'n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

Cookies
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.

Sportief Zwolle maakt gebruik van sessiecookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat je je internetbrowser afsluit. Ook maakt Sportief Zwolle gebruik van tijdelijke cookies. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt een x aantal dagen na je laatste bezoek automatisch verwijderd. Aan de hand van cookies kunnen websites van Sportief Zwolle je herkennen als je deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden op welke poll jij hebt gestemd of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.

Ook kunnen cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Als je het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten van SMM geen gebruik kunt maken.

Onder andere Google en haar groepsmaatschappij DoubleClick presenteren in opdracht van Sportief Zwolle advertenties op websites van Sportief Zwolle. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op je computer en kunnen zich daartoe toegang verschaffen. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door Sportief Zwolle geplaatste cookies.

Je kan zelf beslissen of je cookies wil accepteren of weigeren of dat je wil dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst Sportief Zwolle je naar het 'help' menu (F1) van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren. Tevens kun je je op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen.

Doorgifte derde landen
De servers die DoubleClick gebruikt voor het presenteren van advertenties op websites van Sportief Zwolle bevinden zich buiten de Europese Unie. Om de juiste, Nederlandstalige advertenties te presenteren verstrekt Sportief Zwolle locatiegegevens aan DoubleClick. Een passend beschermingsniveau is gewaarborgd aangezien DoubleClick heeft verklaard zich te houden aan de 'safe harbor' privacy regelgeving.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid
Sportief Zwolle behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. Sportief Zwolle adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Sportief Zwolle wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via e-mail voor bepaalde diensten.